عمر بن خطاب میگوید:

علی (علیه السلام) دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که اگر یکی از انها برای من بود سر مباهات به اسمان می افراشتم:

1.در خانه کعبه متولد شد 
2.اسم او در اسمان تعیین شد
3.همسرش دختر رسول خدا و بهترین زنان عالم بود
4.پسرانش بهترین خلق خدا بودند
5.عقد او در اسمان بسته شد
6.عاقد او خدا بود 
7.در حین تولد به صورت پیغمبر متبسم گشت و ایات الهی را قراأت نمود
8.لقب امیر المومنین را از خدا داشت و مختص او شد 
9.احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود 
10.اشجع الناس بود 
11.قضاوتش بی بدیل
12.عبادتش بی مثال بود

(ذخایر العقبی فی مناقب ذو القربی ص77)