جنایات متخلف ثانی علیه اللعنة والعذاب از کتب اهل خلاف:

1. او همواره در اسلام خود شک داشت و نمیدانست مسلمان است یا منافق(تاریخ الخلفا ص۴۹۴)

2. او بارها قصد خودکشی داشت و کرارا میخواست خود را از بالای قله پرت کند که چرا وحی به او نازل نمی شود(صحیح بخاری ح۲۹۸۲)

3. او حتی حکم تیمم را نمیدانست و معتقد بود زمانی که انسان جنب میشود حتی اگر دو ماه هم اب پیدا نکرد واجب نیست نماز بخواند(سنن نسایی ج۱ ص۱۶۸)

4. او حتی بعد از مسلمان شدن بارها ایستاده بول میکرد(سنن ترمذی ج۱ص۱۸)

5. او هفت بار پیامبر را دیوانه خطاب کرد(صحیح بخاری ج۴ص۷باب۱۷)